Voyage Hotels Vizyonu

Ayrıcalıklı konaklama dinamiklerine liderlik edip, faaliyet gösterdiğimiz destinasyonlarda her müşteri ve çalışanın nihai amacı olmak.

Voyage Hotels Misyonu

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutup; empati, değer üretimi, inovasyon, şirket ruhu ve çeşitliliğe saygı duyarak ürettiğimiz yüksek standartlı kaliteli hizmetler ile yaşamları zenginleştirmek.

Voyage Hotels Değerleri

 • İnovasyon
 • Tutku
 • İletişim
 • İş Birliği
 • Önemsemek
 • Kararlılık
 • Sürdürebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKALARIMIZ

EKİP ÜYELERİMİZDE ARADIĞIMIZ ORTAK ÖZELLİKLER; POZİSYONUN GEREKTİRDİĞİ EĞİTİM, TECRÜBE VE YETKİNLİKLER İLE BERABER KURUM KÜLTÜRÜMÜZ VE DEĞERLERİMİZLE UYUMLU KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALARIDIR.

 • Dürüst, şeffaf, adil, saygın ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasını sağlayacak politikalar oluşturmak ve yaymak.
 • Dinamik ve profesyonel insan kaynağımızı, kurum kültür ve hedeflerine uygun olan adaylar arasından seçmek ve geliştirmek.
 • İnsana yatırım yapan ve değer veren bir grup olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli izlenen ve iyileştirilen sistemler kurmak ve yönetmek.
 • Şirketimizin hedeflerine ve personelimizin kişisel gelişimine hizmet edecek eğitimler düzenlemek ve etkinliğini ölçmek.

Burada birbirimizin haklarına ve görüşlerine saygılı davranır, cinsiyet, dil, din, ırk, ayrımı yapmadan bir bütün olduğumuzu biliriz.

Tüm çalışanlarımıza cinsel tercih, yaş, cinsiyet, etnik köken, dini inanç, maluliyet durumlarına bakılmaksızın adil davranmak başlıca sorumluluğumuzdur. Bu çerçevede hep birlikte öğrenir, güçlenir, ekonomik- kişisel profesyonel olarak gelişme imkanı buluruz. Aidiyet duygumuz içerisinde yer aldığımız takım ve işimize olan bağlılığımızın bir yansımasıdır.

Bunun için;

 • Açık, eşit, şeffaf, adil, çalışanların da dahil olduğu bir ortak yönetim anlayışını benimseriz,
 • Eşit, standart, güvenli şartlarda çalışma imkanı sunarız,
 • Problemlerin dinlenmesi ve çözümüne olanak tanırız,
 • İş performansının sürekli izlenmesi ve profesyonel kariyer planlama imkanı sunarız,
 • Adil, yasal düzenlemeleri ve belirlenmiş standartları karşılayan bir çalışma ve ücretlendirme politikası güderiz,
 • Çalışanlarımızı dinler, fikirlerin özgürce beyan edilebildiği, diyaloğun geliştirildiği bir iletişim modeli uygularız,
 • Çalışanlarımıza güvende olduklarını hissettirir, kişisel bilgilerini koruruz,
 • Çalıştığı yeri tanıma, kendini geliştirme ve eğitim hakkını önde tutarız,
 • Sunduğumuz sosyal haklar, yan haklar ve ödüllerden tüm çalışanlarımızın yararlanmasını sağlarız.

ÇOCUKLAR BİZE GELECEĞİN EMANETLERİDİR.

ONLARI BİR BİREY OLARAK TANIMAK, HAKLARINA SAYGI DUYMAK, HER TÜRLÜ PSİKOLOJİK, FİZİKSEL , TİCARİ VB. SÖMÜRÜYE KARŞI GÖZETMEK VE KORUMAK ÖNCELİKLİ SORUMLULUĞUMUZDUR.

Bunun için;

 • Tesis içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunacak, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar /imkanlar sunarız,
 • Her fırsatta onların küçük başarılarını kutlar, cesaretlendirir, diğer çocuklar ile olan iletişimlerinde birbirlerinin hislerini-düşüncelerini anlamalarını sağlayacak yönlendirmelerde bulunuruz.
 • Tüm ekibimize, çocuk istismar türlerini (fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmal) öğretir, çocuk istismarı ihbar etme uygulamaları ve bu kapsamdaki toplumsal yükümlülüklerimizi içeren eğitimler veririz.
 • Anne-babaların çocuklarına karşı tutum ve davranışlarının, fiziksel-sözlü-psikolojik şiddet veya ihmal belirtilerinin farkında olmaya, bu tür vakalar karşısında uyanık olmaya çalışırız.
 • Çocuk misafirlerimizin katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.
 • Çocuk misafirlerimizi emanet aldığımız ortamlarda (bakıcılık hizmeti, mini kulüp vb.) ebeveynlerine veya güvenilir başka bir yetişkine nasıl ulaşacağımız konusunda emin oluruz.
 • Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz,
 • Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda Sosyal Destek Hattından yardım isteriz.

BURADA ÇEVREYİ KORUR, KİRLENMESİNİ ÖNLER, ÇEVREYE OLAN OLUMSUZ ETKİLERİMİZİ AZALTMAYI HEDEFLERİZ

Bunun için;

 • Yasal düzenlemeler çerçevesinde çevreye verdiğimiz zararın etkisini değerlendirir ve azaltacak yöntemler geliştiririz,
 • Her türlü kirliliğe sebep olabilecek ve çevreye zarar verebilecek kazaları önlemeye çalışırız,
 • Atıklarımızı kaynağında, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre en etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz, bu yaklaşımla daha fazla atığın geri dönüşüm şansına sahip olacağını, doğaya zarar vermeden yok edilebileceğini biliriz, atık miktarını azaltmayı hedefleriz.
 • Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız, bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız,
 • Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer ve bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız,
 • Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız,
 • Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın çevre koruma politikamıza katılımını sağlamak için çalışmalar yapar, bu felsefenin bir yaşam kültürü haline gelmesi için çalışırız.

BULUNDUĞUMUZ COĞRAFYAYI VE YEREL TOPLUMU İYİ TANIR, TARİHİ DEĞERLER VE GELENEKLERİNE SAYGI GÖSTERİR, EKONOMİK, SOSYAL , KÜLTÜREL GELİŞİMİNE KATKI KOYMAYA ÇALIŞIRIZ.

Bunun için;

 • Yerel kaynakların ve imkânların korunması, bunlara ulaşılabilirliğin sağlanmasına destek oluruz,
 • Yerel kültür ve geleneklere sahip çıkılmasını sağlar, görüş, etnik köken, inanç, vb. ayrımcılığına izin vermeyiz,
 • Alınacak kararlarda yerel özelliklerin, hassasiyetlerin ve yöre halkının ihtiyaçlarının dikkate alınması için görüşmeler yaparız,
 • Tarihi ve arkeolojik eserlerin korunmasına destek veririz,
 • Yöre halkı ile birlikte yardımlaşma, tarihi ve kültürel varlıkları koruma adına çalışmalar yapar, doğal dokunun bozulmasının önlenmesi için çalışırız,
 • Yerel istihdam ve tedarik sağlayarak bölge ekonomisine katkı koyulmasını sağlarız,
 • Misafirlere bölgenin yemek, aktivite, kültür, geleneklerinin tanıtılmasına destek verir, (dini mekânlar, kültürel mekânlar, doğal zenginlikler v.) bunun için öncelikle çalışanların bu konuda eğitilmesini sağlarız.

GRUBUMUZ CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ DESTEKLEMEKTEDİR.

Bunun için;

 • Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
 • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekleriz.
 • Cinsiyet ayrımı yapmadan eşit işe eşit ücret politikası ile hareket ederiz.
 • Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
 • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
 • Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
 • İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortam ve uygulamalarını oluştururuz.
 • Kadınların şirket yönetiminde olmalarına destek oluruz.

Yenilikçi turizm anlayışımız çerçevesinde; tüm bilgi varlıklarını korumak üzere yürüttüğümüz bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla;


 • Risk kabul kriterlerini ve riskleri belirlemeyi, kontrolleri geliştirmeyi ve uygulamayı,
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamı dâhilindeki bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kayıpları ile ilgili risklerin tespit edilmesi için bilgi güvenliği risk değerlendirme sürecinin uygulanmasını sağlamayı, risk sahiplerini belirlemeyi,
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamı dâhilindeki bilginin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamayı,
 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmeyi,
 • Tabi olduğu ulusal veya sektörel düzenlemelerde, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı, 
• Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve sürekliliğe katkıda bulunmayı, 
• Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmayı,
 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumayı ve iyileştirmeyi, • Kurum itibarını geliştirmeyi, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumayı
 • Bilgi güvenliği kapsamında gizlilik açısından farklı seviyelerde hassasiyete sahip bilgiler hakkında kurumsal farkındalığı artırmayı, farklı hassasiyet seviyelerine sahip bilgiler için uygulanması önerilen mantıksal, fiziksel ve idari kontrolleri belirlemeyi ve taşınabilir ortamlarda bulunan verilerin saklanma ve imha kurallarını tanımlamayı
 • Tüm bu çalışmaları, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve diğer tüm paydaşlarımız ile olan ilişkilerimizde yaygınlaştırmayı, taahhüt ederiz.

Sektörümüzün en güçlü yanlarından biri olan, sosyal iletişim kabiliyetimizi kaybetmeyecek bir oranda dijitalleşmeyi hedef alırız. Dijital dönüşümün, altyapımızda hızı, verimliliği, güvenliği, veri ve analiz yeteneğini artıracak, kurumsal gelişimimize, çalışma kültürümüze katkı sağlayacak, iş sürekliliğimizi çağı yakalamamızı, hizmet kalitemizi geliştirmemizi destekleyecek bir araç olduğu fikrini benimseriz. 


Bunun için; 

• Mevcut veri iletişim altyapısı ve teknoloji kapasitesini geliştirerek, yeni trendler ve teknolojileri takip ederiz.
 • Açık ve yenilikçi bir kurum kültürü için gerekli koşulları oluşturmak ve çalışanların dijital araçları kullanım yeterliliğini arttırmak için çalışırız. 
• Farklı iş süreçlerimizdeki iş modellerimizi ve iş yapma şeklimizi verimli dijital platformlara taşıyarak; kurumumuza, misafirlerimize ve iş ortaklarımıza katma değer sağlamayı hedefleriz.
 • İş süreçlerinde hata önleme ve verimliliği artırmak amacıyla; otomasyon, akıllı sistemler, kontrol sistemleri, data analiz – raporlama araçları vb. imkanları daha fazla kullanabilmeye odaklanırız.
 • Pazarlama stratejilerimizi dijital olanaklarla güçlendirerek, marka bilinirliğimizi, satışlarımızı artırıp sürdürülebilir büyüme sağlamak için uğraşırız.

Burada çalışma hayatını ve sunduğumuz hizmeti her geçen gün daha iyiye götürmeyi , sürekliliğini sağlamayı, bunu yaparken ekonomiye artı değerler sunmayı, rekabette ilham alınan, tüm paydaşları ile etkin şekilde iletişimde olan bir marka olarak tanınmayı , hedefleriz.


 Bunun için;

 • İnnovasyonu yönetim anlayışımızın odağına yerleştirir, innovatif süreçlerde paydaşlarımız ile birlikte yol alırız. • Yeni yatırımlar ile faaliyetlerimizi farklı bölge ve coğrafyalarda yayarız, 
• Yeni mimari projeler ile tesislerimizde modernizasyonu sağlarız, 
• Yüksek ekonomik değer üretmek ve otelcilik endüstrisinin özgün bir ürünü olmak için Hizmet konseptimizi misafirlerimizin talepleri, sektörel yenilikler, teknolojik gelişmeler, trendler ve üst sınıf hizmet anlayışımız doğrultusunda sürekli olarak geliştiririz. “Yenilikçi ve yaratıcı” rekabet felsefesini benimseriz.
 • Kurumsal risklerimizi önceden tespit edip önlem alarak, iş sürekliliğimizi ve büyümemizi en sağlıklı şekilde yönetiriz, • İnovatif bakış açımız ve sürekli iyileştirme kültürü ile iç süreçlerimizi gözden geçirir ve geliştiririz, 
• Yeni teçhizat, ekipman, malzeme, ürün, yazılım tedariki ile altyapımızı ve hizmet kalitemizi geliştiririz,
 • Tercih edilen bir iş yeri olmak için çalışan ortamlarımızı ve imkanlarımızı ve çalışanlarımızla iletişim kabiliyetlerimizi iyileştiririz, 
• Tüm faaliyetlerimizde paydaşlarımızla şeffaf, katılımcı ve karşılıklı güvene dayalı bir biçimde iletişim kurmaya özen gösteririz, 
• Sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizi sürdürülebilirlik yaklaşımı ile değerlendirir, bu bakış açımızı tüm paydaşlarımıza da yaygınlaştırmaya çalışırız. 
• Toplumsal hayata katkılarımızı yürüttüğümüz sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz ile çeşitlendiririz

Voyage Hotels olarak yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde enerji kaynaklarını etkin kullanarak,

• Yasal düzenlemelere uyum sağlamayı;
• ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı ile uyumlu çalışarak tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine uygun kurulan sistemin sürekliliğini sağlamayı,; 
• Tesisimizin enerji performans kriterlerini sağlayarak, sürekli geliştirmek ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli insan, alt yapı ve teknolojik kaynakları sağlamayı,; 
• Tedarik edilecek yeni ekipman, ürün ve hizmetlerde enerji verimliliğini göz önünde bulundurarak enerji tüketimini kontrol altına almayı,;
• İzlenen ve analiz edilen enerji performansımızı periyodik olarak raporlayarak ilgili taraflar ile paylaşmayı,
• Enerji yönetimi süreci ile ilgili risk ve fırsatlarımızı değerlendirerek, gelişen teknoloji ile birlikte sistemimizi sürekli iyileştirmeyi,
• Enerji verimliliği konusunda çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı bilinçlendirmek için eğitimler düzenlemeyi
Taahhüt ediyoruz.

ERİŞİLEBİLİRLİK POLİTİKASI
• Engelliler, çocuklar ve diğer özel gereksinimlere ihtiyaç duyan bireyler için ürün ve hizmetlerimizi tasarlarken, erişimde kolaylık sağlamak için gerekli adımları atarız.
• Sürdürülebilirlik yönetim sistemimizde uygulama ve hedeflerimizi sürekli izler, ölçer ve gerekli olduğunda düzeltici faaliyetlerimizi başlatır, planlar ve sonuçlandırırız.
• Özel gereksinimi, fiziksel hassasiyetleri ve zorlukları olan tüm misafirlerimiz, personel ve ziyaretçilerimiz için erişilebilirlik, sağlık ve güvenlik standartlarını önemsiyor ve tatillerini geçirdikleri veya çalıştıkları ortamları bu standartlar doğrultusunda düzenliyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ POLİTİKASI
Malzeme, ekipman ve hizmet tedariğinde,

Tedarikçi Seçimi ve İlişkiler: Tedarikçiler ürün ve hizmet kalitesine doğrudan etki eder, bu nedenle kaliteli ve standartlara uygun tedarikçiler seçilir ve iş ortaklığı şeklinde görülürler.
Çevresel ve Toplumsal Sorumluluk: Çevre, çalışanlar ve toplumla ilgili sorumluluklar gözetilir ve tedarikçilerin de benzer bir yaklaşım benimsemeleri teşvik edilir.
Performans Değerlendirmesi: Tedarikçi performansı sürekli olarak izlenir ve yeni ürün/hizmet geliştirme ve çevik tedarik stratejilerini desteklemeleri beklenir.
Etik Standartlar: Çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, sağlık ve güvenlik, çevre koruması, ayrımcılık gibi etik konular belirlenmiş standartlara uygun olarak ele alınır.
Yasal Uyum: Tüm tedarikçilerin yürürlükteki yasalara, düzenlemelere ve kurallara uyumlu olmaları beklenir.
Sözleşme ve Etik Şartlar: Sözleşmelere etik şartlar eklenir ve tedarikçilerin bu şartlara uyması sağlanır.
İzleme ve Değerlendirme: İş ortakları, Voyage Hotels'in talebi üzerine etik davranış kurallarına uyumlarını sosyal denetime tabi tutarlar.

Bu politika, Voyage Hotels'in tedarik zinciri yönetiminde etik, kalite odaklı ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemesini ve tedarikçilerle adil ve uzun vadeli ilişkiler kurmasını sağlar.

EKOLOJİ VE BİYOÇEŞİTLİLİK


Ekoloji

Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalı olan ekoloji, dilimize çevre bilim olarak geçmiştir. Bu tanımda canlılar ile ifade edilmek istenen; insan, hayvan ve bitkilerden oluşan topluluklardır. Bir canlının yaşaması ve neslini devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu uygun ortama ise çevre denir. Hava, su, ışık ve toprak gibi faktörler çevreyi oluşturur. Canlı ve cansız çevrenin tamamı içinse ekosistem tanımı kullanılır. Ekoloji; botanik, zooloji, mikrobiyoloji, fizyoloji, bitki beslenmesi, anatomi, morfoloji, patoloji, pedoloji, jeoloji, jeomorfoloji, mineraloji, fizik, kimya, meteoroloji ve klimatoloji gibi bilim dalları ile yakından ilgilidir. Ancak ekoloji; araştırma konusu, yöntemleri ve amaçları açısından bazı noktalarda diğer doğa bilimlerinden ayrışır. Tüm canlılar için ortak olan ve canlılar üzerinde etki yapabilen temel konular ile ilgilenen ekoloji, bir canlıya ait belirli organları ve bu organlara ait yaşamsal süreçleri değil, canlıların içinde bulundukları yaşamsal ortamı ve diğer canlılar ile olan karşılıklı ilişkileri inceler. Ekoloji bilimi, biyoçeşitliliğin her türü ile ilgilidir. Ekoloji; küçük bir mikroorganizmanın bir besinin dönüşümündeki yeriyle de yağmur ormanlarının atmosfer üzerindeki etkileriyle de ilgilenir. Bütün canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için çevreleriyle ilişki kurmaları gerekir. Bu nedenle ekoloji, hem çevre hem de yaşamın sürdürülebilirliği açısından oldukça önem taşıyan bir bilim dalıdır.

Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik, tüm dünyadaki yaşam formlarının çeşitliliğini ve bunların parçası olan ekolojik süreçleri ifade eder. Canlılar; hayatlarını sürdürebilmek için temiz su, verimli topraklar, temiz hava, besinler ve diğer maddelere ihtiyaç duyar. Tüm bunları sağlayan mantarlar, bitkiler, hayvanlar ve diğer canlılar biyoçeşitliliği oluşturur. Belli bir bölgedeki biyoçeşitlilik oranı arttıkça ekolojik hizmetler de aynı oranda artış gösterir. Artışın sağlanması için türler arasında dengeli ve doğru bir etkileşimin gerçekleşmesi gerektiğinden biyoçeşitlilik artış gösterirken ekosistemlerdeki madde dolaşımı ve enerji akışı gibi hizmetler daha etkin şekilde gerçekleşir. Tam tersi yönde ekosistemdeki çeşitlilik azalırsa, ekosistem hizmetleri de aynı oranda düşüşe geçer. Bu noktada ekosistem, tür çeşitliliği ve genetik çeşitlilik birbirini tamamlayan, dünyadaki yaşamın karmaşıklığını ve çeşitliliğini sağlayan, doğanın devamlılığında etkin rol oynayan üç bileşen olarak karşımıza çıkar. Biyoçeşitliliğin bileşenlerini kısaca açıklayacak olursak;
Ekosistem Çeşitliliği: Belirli bir bölgedeki canlı ve cansız varlıkların birbirleriyle etkileşimleri ile oluşturdukları sürekli haldeki sisteme verilen isim. Ekosistem çeşitliliği; oksijen, su dolaşımı, enerji akışı, toprak üretimi gibi insanoğlunun ihtiyaç duyduğu temel ekolojik süreçlerin mekanizmasını oluşturur. Tür Çeşitliliği: Bir bölge, alan, habitat veya tüm dünyadaki türlerin farklılığına tür çeşitliliği denir. Mevcut canlı türlerinin sayısını ifade eder. Türler, ortak özelliklerine göre gruplandırılabilir. Tüm dünyadaki tür çeşidinin 10 ila 80 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor; ancak bugüne dek bilim insanları tarafından tanımlanıp isimlendirilen tür çeşidi yalnızca 1.6 milyondur. Genetik Çeşitlilik: Her bir tür, kendine özgü genetik bileşimlerden oluşuyor. Dolayısıyla bir türün üyesi farklı genetik bileşimlere sahip olup, farklı popülasyonlarda olabilir. Genetik çeşitliliğin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için bir türün farklı popülasyonlarının da korunması gerekir.

Biyoçeşitliliğin Faydaları

İnsan hayatının devam edebilmesinin yanında tarım ve hayvancılıkta, hatta teknolojide sahip olunan seviyenin sürekliliğinin sağlanabilmesi için biyolojik çeşitlilik oldukça önemlidir. Bitki ve hayvan türlerinin çokluğu ekonomik kazanç sağlamakla birlikte temiz su, temiz hava, ormancılık, tarım gibi alanlarda da gelişim sağlanmasına ön ayak olur. Ekosistemlerin dengede tutulması, dünyanın yaşanabilir durumda olması ve insanoğlunun sağlığı, biyolojik çeşitlilik sayesinde mümkündür.

Bitki Çeşitliliğinin Faydaları

Bitkiler erozyonu önler, toprağa organik madde kazandırır, havayı temizler, diğer canlıların hem beslenmesine hem de barınmasına olanak sağlayarak ekosistemin devamlılığında önemli rol oynar. İğde, menengiç, yonca, üvez, alıç, ahlat, hünnap gibi sebze ve meyveler tıp alanında kullanılarak faydalı ilaçların yapımında ve sağlıklı yaşamda etkindir. Kavak, ardıç, meşe, çam ve palamut türü ağaçlar ülkemize özgü olarak yetişir ve ormancılığa büyük fayda sağlar.

Hayvan Çeşitliliğinin Faydaları

İlk insanlardan bu yana hayvanlar evcilleştirilerek gıda kaynağı olarak kullanılır. Böceklerin bazıları bitkilerin tozlaşmasına ve organik maddelerin ayrışarak toprağa karışmasına katkıda bulunur. Ülkemize özgü olan alabalık, levrek ve kefal gibi balık türleri balıkçılığın; koyun, keçi, inek gibi türler ise hayvancılığın sürekliliğini sağlar.
Ekosistem Çeşitliliğinin Faydaları İnsanlar, gündelik hayatta yaşadıkları stres ve kaygıları doğayla baş başa kalabilecekleri bir yere giderek atar ve kendilerini bu şekilde dinlendirirler. Doğaya dayalı turizme eko turizm denir ve son zamanlarda oldukça büyük bir öneme sahiptir. Teknolojinin gündelik hayatımıza etkisi, iş dünyasındaki baskı ve kaygılar, büyük şehirlerdeki gürültü, kalabalık ve trafik gibi olumsuz etkenlerden kaçıp doğanın kucağında sakinleşmek isteyen insanların sayısı özellikle son dönemde artış göstermektedir.
Ekosistemlerin sürdürülebilirliği, içinde yaşayan türlerin çeşitliliğine ve sağlığına bağlıdır. İnsanoğlunun yaşamının devamı için de öncelikli koşul ekosistemlerin bozulmamasıdır. Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin insanlara olan yararlarının yanı sıra kendine özgü değerleri ve var olma hakları vardır. Onları kendi ihtiyaçlarımız ve gereksinimlerimiz için değil, tüm canlılar gibi kendi değerleri ve yaşama hakları olduğu için korumalıyız.
Endemik Bitki Nedir? Yunanca endomos kelimesinden gelen endemik, yerli ya da o bölgeye ait olan anlamına gelir. Herhangi bir bitki, sınırları belli bir alanda yayılış gösterirse endemik bitkidir. Yeryüzünün sadece belirli bölgelerinde yayılış gösteren canlı türlerine veya cinslerine endemik denir. Antalya papatyası ya da Serik armudunun sadece bu bölgelerde görülmesi örnek verilebilir.

KÜLTÜR

Belek

Belek; Antalya’nın Serik ilçesine bağlı bir mahalle olmasına rağmen dünya standartlarındaki golf tesisleri; doğa ile sporu, tarih ile tatili, deniz ile nefis lezzetleri buluşturan eşsiz atmosferi sayesinde hayallerinizdeki tatili gerçeğe dönüştüren turizm merkezlerinden biri. Antalya’ya yaklaşık 40 km mesafede bulunan Belek, kadim tarihini gözler önüne seren yapıları ve doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor.

Uluslararası golf turnuvalarını ağırlaması ile golf meraklılarının buluşma merkezi olan Belek’te ve yakın çevresinde keşfedebileceğiniz pek çok doğal güzellik ve tarihi değer bulunuyor.
İncele
KÜLTÜR

Belek Tatil Önerileri

Belek, doğal güzelliklerinin ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra Türkiye’de golf sporunun merkezi oluşu ile de oldukça ünlü! Colin Montgomerie imzalı Montgomerie Maxx Royal Golf Sahası gibi golf meraklıları için dünya standartlarında tasarlanan sahalar bulunuyor. Sadece Türkiye için değil, uluslararası alanda da büyük önem taşıyan golf olanakları ile dünyanın dört bir yanındaki golf meraklılarını ağırlayan Belek, yıl içerisinde de pek çok önemli karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Siz de bir golf tutkunuysanız, Belek’in müthiş manzarasına kurulu olan sahalar sizi fazlasıyla tatmin edecek.

Belek ve çevresi, iklim şartları ve sahip olduğu doğal koşullar sayesinde pek çok açık hava sporuna olanak tanıyor. Birçok su sporunun gerçekleştirildiği bölgede özellikle rafting tercih ediliyor. Dileyen misafirler rafting turlarına dahil olarak adrenalini yüksek maceralara ortak olabilir. Belek bölgesinde ve çevresinde ayrıca yelken, parasailing, su kayağı ve dalış gibi açık hava sporları da yapılıyor.

Belek, eğlence olanakları ile de ses getiren bir bölge olduğundan özellikle Aspendos’ta düzenlenen konser ve festivallere katılabilirsiniz. Belek’e kadar gelmişken kahvaltıda bergamot ve turunç reçellerini denemeyi, akşam yemeğinde ise balığın başrolde olduğu nefis sofralara oturmayı unutmayın. Bölgeye özgü Antalya piyazının yanı sıra nohut, et ve yoğurt ile hazırlanan kulak çorbasını ve limon suyu, kimyon, tahin ile yapılan hibeşi tadabilirsiniz. Narenciyeleriyle ünlü Belek’te bol bol turunç, bergamot, portakal ve limon tüketip, turunçgillerden yapılan nefis reçellerin tadına bakmalı ve hatta dönüş yolunda yanınıza almayı da unutmamalısınız.
İncele
KÜLTÜR

Kemer

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kemer; Mavi Bayraklı plajları, göz alıcı doğası, gün boyunca yapılacak aktiviteleri, köklü tarihi, sınırsız eğlence imkanları ve renkli gece hayatı ile sadece yurt içinden değil, yurt dışından da yıl boyunca pek çok turistin ziyaret ettiği eşsiz bir tatil beldesi. Olympos-Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde bulunan Kemer, mis kokulu çam ağaçlarının masmavi deniz ile birleştiği noktada muhteşem doğası ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

52 kilometrelik uzun sahil şeridine sahip olan Kemer, deniz ve kültür turizminin dışında dağcılık, trekking, dalış, cip safari ve yamaç paraşütü gibi çeşitli aktivite olanakları ile de tercih ediliyor.
İncele
KÜLTÜR

Kemer Tatil Önerileri

Kemer tatilinizde mutlaka yapmanız gerekenler arasına, Olympos teleferiği ile Tahtalı Dağı’nın zirvesine çıkmayı eklemelisiniz. Tatilinize adrenalin katmak isterseniz, bu noktadan manzaranın tadını çıkardıktan sonra yamaç paraşütü yapabilirsiniz.

Aklınızda “Kemer’de ne yemeliyim?” diye bir soru varsa; yöresel lezzetler arasında bulunan yoğurtlu kızartma, zeytinyağlı mezeler, kabak çintmesi, kabak çiçeği dolması, zerde, patlıcanlı cive, tahinli piyaz gibi lezzetleri denemeden Kemer tatilinizi sonlandırmamalısınız. Ayrıca deniz manzarasına karşı taze mevsim balıkları eşliğinde çeşit çeşit mezeler ve nefis salataların süslediği sofralarda tatilinize lezzet katabilirsiniz.

Tatil sizin için eğlence anlamına geliyorsa, Antalya’nın renkli gece hayatına sahip turizm bölgelerinin başında gelen Kemer’in, gece boyu süren etkinlikler ve sabahın ilk ışıklarına dek müziğin doruklara ulaştığı gecelere ev sahipliği yaptığını da hatırlatalım.
İncele
KÜLTÜR

Aspendos / Aspendos Tiyatrosu

Günümüze en iyi şekilde korunarak ulaşan Roma dönemi tiyatrosuna sahip olan Aspendos, Serik ilçesinde bulunuyor. M.Ö. 2. yüzyılda inşa edilen ve antik dönemlerdeki örneklerine oranla devasa boyutlarda olan Aspendos Tiyatrosu, 15 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip. Yerli ve yabancı pek çok turistin Antalya’da görmek istediği ilk yerlerden biri olarak her yıl çeşitli festivallere de ev sahipliği yapıyor. Anadolu’nun en uzun su kemerlerinin yanı sıra Agora ve bazilika gibi önemli tarihi yapıları da yakından görebileceğiniz Aspendos’u ziyaret edilmesi gerekenler listenize mutlaka eklemelisiniz.

Ziyaret Saatleri

Ziyaret etmek istediğiniz müze ve ören yerlerine dair ziyaret saatleri, hizmette olup olmadığı vb. bilgileri konakladığınız otelden teyit etmenizi, MÜZE KART ve daha detaylı bilgi için www.muze.gov.tr adresini ziyaret etmenizi öneririz.

Müze kart sahibi olarak ülkemizin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfedebilir, aynı zamanda kültürel varlıkların korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.
İncele
KÜLTÜR

Perge Antik Kenti

Aksu ilçesi sınırlarında bulunan Perge Antik Kenti, Helenistik dönemde dünyanın en zengin ve en güzel şehri olarak nam salmış. Başkentlik yaptığı Antik Pamfilya Bölgesi’nde tarihöncesi çağa ait pek çok mağara (Karain Mağarası, Öküzini Mağarası, Beldibi kaya sığınakları vb.) ve yerleşim yeri bulunuyor. Kentte bulunan akropolisin Tunç Çağı’nda kurulduğu düşünülüyor.

Ziyaret Saatleri

Ziyaret etmek istediğiniz müze ve ören yerlerine dair ziyaret saatleri, hizmette olup olmadığı vb. bilgileri konakladığınız otelden teyit etmenizi, MÜZE KART ve daha detaylı bilgi için www.muze.gov.tr adresini ziyaret etmenizi öneririz.

Müze kart sahibi olarak ülkemizin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfedebilir, aynı zamanda kültürel varlıkların korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.
İncele
KÜLTÜR

Sillyon Antik Kenti

Tarihi ve doğal güzelliklerin büyük bir özenle korunduğu Belek ve çevresinde görebileceğiniz tarihi değerler arasında Sillyon Antik Kenti de bulunuyor. Perge ve Aspendos arasında bulunan kent, Serik ilçesine 15 km mesafede yer alıyor. Antik dönemin en zengin şehirlerinden biri olan Sillyon’un diğer Pamphylia şehirleri gibi Truva Savaşı’ndan sonra kurulduğu tahmin ediliyor. M.Ö. 3. yüzyılda madeni parasını basan şehir, sarp kayalıkların tepesine inşa edildiğinden Helenistik savunmanın en iyi yansıtıldığı kent olma özelliğini de taşıyor. Sillyon Antik Kenti’ni ziyaret etmek isteyen misafirler zorlu bir tırmanışa hazırlıklı olmalı, kente ulaşmak için biraz yorulsanız da göreceğiniz manzaraya kesinlikle değecek.

Ziyaret Saatleri

Ziyaret etmek istediğiniz müze ve ören yerlerine dair ziyaret saatleri, hizmette olup olmadığı vb. bilgileri konakladığınız otelden teyit etmenizi, MÜZE KART ve daha detaylı bilgi için www.muze.gov.tr adresini ziyaret etmenizi öneririz.

Müze kart sahibi olarak ülkemizin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfedebilir, aynı zamanda kültürel varlıkların korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.
İncele
KÜLTÜR

Kurşunlu Şelalesi ve Tabiat Parkı

Belek’te görebileceğiniz doğa harikalarının başında Kurşunlu Şelalesi ve Tabiat Parkı yer alıyor. Yaklaşık 18 metre yükseklikten dökülen şelale hem ferahlatıcı bir serinlik yayıyor hem de hayranlık uyandırıcı manzaralar sunuyor. 7 ayrı küçük göletin bağlantı noktası olan şelale, 2 km’lik bir kanyonun içerisinde yer alıyor. 1986 yılında park haline getirilen, şelale ve piknik yeri ile 33 hektarlık bir alanı kapsayan bölge, aynı zamanda doğal yaşam merkezi. Büyük bölümüne kızılçamın hakim olduğu alanda; defne, harnup, söğüt, incir ağaçları, sakız ağaçları, doğu çınarı ve yabani zeytin gibi ağaçlar bulunuyor. Nilüfer, su nanesi, topalak, su avizeleri ve yeşil algler gibi su bitkilerinin yanı sıra kekik, nane, sarmaşık, ladin, zakkum, yabani gül, alıç, eğrelti, sütleğen, böğürtlen ve ılgın gibi orman altı florası da yer alıyor. Zengin bitki örtüsü ile benzersiz bir doğal peyzaj alanına sahip olan bölgenin büyük bir bölümü Tabiat Parkı olarak ayrılmış durumda.

Bitki çeşitliliği ile gözlerinizi yeşile, ruhunuzu huzura doyuran bölge; tilki, sincap, kertenkele, üveyik, ağaçkakan, yaban domuzu, sazan, su kaplumbağası, yarasa, tavşan, ibibik, yılan ve yüzlerce kuş çeşidinin yuvası aynı zamanda.

Piknik alanının içinde; miniklerin keyifli vakit geçirmesi için çocuk parkı, leziz tatlar sunan restoran alternatifleri, özel aracıyla seyahat eden misafirler için otopark, yürümeyi sevenlere gezinti patikaları, izlemeyi sevenlere ise manzara seyir terasları gibi pek çok olanak sunuluyor. Piknik yapılabilen ormanlık alanı ile her yıl yerli ve yabancı pek çok turisti ağırlayan Kurşunlu Şelalesi ve Tabiat Parkı’na mutlaka uğramalısınız.

Ziyaret Saatleri

Ziyaret etmek istediğiniz müze ve ören yerlerine dair ziyaret saatleri, hizmette olup olmadığı vb. bilgileri konakladığınız otelden teyit etmenizi, MÜZE KART ve daha detaylı bilgi için www.muze.gov.tr adresini ziyaret etmenizi öneririz.

Müze kart sahibi olarak ülkemizin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfedebilir, aynı zamanda kültürel varlıkların korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.
İncele
KÜLTÜR

Düden Şelalesi

Antalya’nın doğa harikalarından Düden Şelalesi, kaynağını Kepez Hidroelektrik Santrali’nden alıyor. Aşağı Düden ve Yukarı Düden olarak iki kola ayrılan şelaleler, 40 metre yükseklikten düşen suyun manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Ziyaret Saatleri

Ziyaret etmek istediğiniz müze ve ören yerlerine dair ziyaret saatleri, hizmette olup olmadığı vb. bilgileri konakladığınız otelden teyit etmenizi, MÜZE KART ve daha detaylı bilgi için www.muze.gov.tr adresini ziyaret etmenizi öneririz.

Müze kart sahibi olarak ülkemizin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfedebilir, aynı zamanda kültürel varlıkların korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.
İncele
KÜLTÜR

Phaselis Antik Kenti

Mis kokulu çam ve sedir ormanları arasında bulunan Phaselis kenti, plaj ve piknik alanlarının yanı sıra tarihi dokusuyla da öne çıkıyor. Kemer’e 15 km mesafede bulunan kente deniz yoluyla da ulaşabilirsiniz. M.Ö. 7. yüzyılda Rodoslular tarafından kurulan kentin güneybatısında Helenistik Döneme ait surların sadece bir kısmı günümüze ulaşmış. Kentin ortasından güney ucunda Hadrian Su Yolu Kapısı bulunan geniş bir cadde uzanıyor. Caddede keyifli vakit geçirebileceğiniz dükkanlar ve tarihinin M.Ö. 1. yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilen hamam, tiyatro, agora gibi kamu yapıları mevcut.

Olympos Beydağları Milli Parkı sınırlarında yer alan dinlendirici bir sahile ve denize sahip olan koy, sığ ve kumlu bir yapıya sahip olup, Antalya’daki en güzel plajlar arasında yer alıyor. Dileyen misafirler yat turlarıyla Phaselis’e ulaşabilir.

Ziyaret Saatleri

Ziyaret etmek istediğiniz müze ve ören yerlerine dair ziyaret saatleri, hizmette olup olmadığı vb. bilgileri konakladığınız otelden teyit etmenizi, MÜZE KART ve daha detaylı bilgi için www.muze.gov.tr adresini ziyaret etmenizi öneririz.

Müze kart sahibi olarak ülkemizin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfedebilir, aynı zamanda kültürel varlıkların korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.
İncele
KÜLTÜR

Yörükler ve Yörük Parkı

Göçebe yaşam tarzını seçen halkı ifade etmek için kullanılan Yörük ismi, Türkçe’de yürümek anlamına gelen Yürük kelimesinden türemiştir. Hayvancılık ile geçinen Yörükler, Anadolu’nun önemli çoğunluğunu oluşturuyordu. Günümüzde özellikle Toroslarda yaşayan Yörük halkı, yavaş yavaş yerleşik hayata geçmiş olsa da gelenek ve alışkanlıklarını devam ettiriyorlar. Bitki köklerinden elde ettikleri boyalarla özenle işledikleri kilim, çadır, panayır, hasır, heybe ve halı gibi geleneklerini halen devam ettiren Yörükler, Antalya’nın Kumluca ilçesinde ve Fethiye’de gerçekleştirilen tarım ve seracılık şenliklerinde de adetlerini sergiliyorlar.
İncele
KÜLTÜR

Olympos Antik Kenti

Bulunduğu bölge itibarıyla Phaselis’ten sonra ikinci önemli liman kenti olan Olympos, Kumluca ilçe sınırlarında bulunuyor. Helenistik Döneme kadar uzanan köklü geçmişi ile pek çok medeniyetin izlerine rastlayabileceğiniz kent, Caretta Caretta’ları ile meşhur. M.Ö. 2. yüzyılda kurulan antik kent, 3200 metrelik sahiliyle bütünleşen göz alıcı doğası ile öne çıkıyor. Olympos’ta bulunan trekking parkurlarında huzurlu bir yürüyüşe çıkabilir, Olympos’un sönmeyen ateşi Yanartaş’ı yakından görebilir ya da Olympos Sahili’nde denizin ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Tekne turu, yamaç paraşütü gibi çeşitli spor aktivitelerine olanak tanıyan doğası ve iklimi sayesinde tatiliniz boyunca hareketli anlar yaşayabilirsiniz. Caretta Caretta kaplumbağalarının yavrulama alanı olduğundan birinci dereceden SİT alanı olan Olympos Koyu çevresine insan eli değmemiştir. Tüm doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini ağırlayan bölge, sessiz, sakin ve huzurlu bir tatil isteyenler için oldukça ideal.

Ziyaret Saatleri

Ziyaret etmek istediğiniz müze ve ören yerlerine dair ziyaret saatleri, hizmette olup olmadığı vb. bilgileri konakladığınız otelden teyit etmenizi, MÜZE KART ve daha detaylı bilgi için www.muze.gov.tr adresini ziyaret etmenizi öneririz.

Müze kart sahibi olarak ülkemizin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfedebilir, aynı zamanda kültürel varlıkların korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.
İncele
KÜLTÜR

Tahtalı Dağı

Kemer’in güneybatısında bulunan Tahtalı Dağı, Olimpos Beydağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor. 2365 metre yüksekliği ile bu bölgedeki denize yakın en yüksek nokta olma özelliğini taşıyor. Kemer ziyaretçilerinin ilk duraklarından biri olan Tahtalı Dağı’na Olimpos’tan teleferik ile çıkılıyor. Kendinizi zirvede göreceğiniz olağanüstü manzaralara hazırlayarak; Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise en uzun ikinci teleferiğini kullanarak 10 dakika içerisinde eşsiz bir noktaya ulaşabilirsiniz. Manzaranın tadını doya doya çıkardıktan sonra adrenalin seviyenizi yükseltmek için yamaç paraşütü yapabilirsiniz.

Ziyaret Saatleri

Ziyaret etmek istediğiniz müze ve ören yerlerine dair ziyaret saatleri, hizmette olup olmadığı vb. bilgileri konakladığınız otelden teyit etmenizi, MÜZE KART ve daha detaylı bilgi için www.muze.gov.tr adresini ziyaret etmenizi öneririz.

Müze kart sahibi olarak ülkemizin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfedebilir, aynı zamanda kültürel varlıkların korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.
İncele
KÜLTÜR

Kesmeboğazı Kanyonu

Beydağları Milli Parkı içinde yer alan Kesmeboğazı Kanyonu, Kemer’e yalnızca 5 km mesafede yer alıyor. Üç derenin birleştiği noktada hem dinlendirici atmosferi hem de etkileyici manzarasıyla dikkat çeken kanyon, eski bir Roma köprüsüne de ev sahipliği yapıyor. Floristik yapısı ile Olimpos Safranı ve Kemer Orkidesi gibi endemik bitki türlerinin yetiştiği kanyona, Kemer’in merkezinden araçla yaklaşık 20 dakikalık bir yolculuğun sonunda ulaşabilirsiniz. Bisiklet kiralamak doğanın tadını doyasıya çıkarabilmeniz için güzel bir alternatif olabilir.

Eski çağlarda orduların ve Türkmen Yörükleri’nin geçiş noktası olan Kesmeboğazı Kanyonu’nda günümüzde cip safari turları ve trekking yapılıyor.

Ziyaret Saatleri

Ziyaret etmek istediğiniz müze ve ören yerlerine dair ziyaret saatleri, hizmette olup olmadığı vb. bilgileri konakladığınız otelden teyit etmenizi, MÜZE KART ve daha detaylı bilgi için www.muze.gov.tr adresini ziyaret etmenizi öneririz.

Müze kart sahibi olarak ülkemizin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfedebilir, aynı zamanda kültürel varlıkların korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.
İncele
KÜLTÜR

Adrasan

Gününü denizde geçirmek isteyenlerin ilk adreslerinden biri 2 km uzunluğundaki kumsalı ve masmavi denizi ile Kemer’i ziyarete gelen dalış tutkunları için de ideal bir ortam oluşturan Adrasan Plajı olmalı. Büyüleyici güzelliğe sahip doğası, sakin atmosferi, su sporlarına elverişli havası ve doğal korunaklı bir liman olması nedeniyle mavi yolculukların popüler durakları arasında bulunması, Adrasan’ı gerçek bir cazibe merkezi haline dönüştürüyor. Doğa yürüyüşünü sevenler, Adrasan Koyu’nun sağ kıyısına doğru yürüyerek Gelidonya Deniz Feneri’ne ulaşabilir. Adrasan, dalış tutkunları için ideal bir bölge olduğundan scuba diving ve tüplü dalış yapılabiliyor.
İncele
KÜLTÜR

Side Antik Kenti

Pamfilya’nın en önemli liman kenti Side, M.Ö. 8. yüzyıla dayanan geçmişi ile Lidyalılardan Perslere, Büyük İskender’den Romalılara kadar pek çok uygarlığa ev sahipliği yaptığından tüm bu uygarlıkların izlerine rastlayabilirsiniz. Side Antik Kenti’nde Anadolu’nun en büyük antik tiyatrolarından birinin görkemli duruşuna şahitlik edebilirsiniz.

Ziyaret Saatleri

Ziyaret etmek istediğiniz müze ve ören yerlerine dair ziyaret saatleri, hizmette olup olmadığı vb. bilgileri konakladığınız otelden teyit etmenizi, MÜZE KART ve daha detaylı bilgi için www.muze.gov.tr adresini ziyaret etmenizi öneririz.

Müze kart sahibi olarak ülkemizin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfedebilir, aynı zamanda kültürel varlıkların korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.
İncele
KÜLTÜR

Apollon Tapınağı ve Athena Tapınağı

Antik Pamfilya’nın doğal limanı konumunda olan Side’de tarihi kalıntılar arasında Apollon Tapınağı ve Athena Tapınağı’nın yeri hep çok özeldir. İnşa edildikleri dönemlerde bölgenin en önemli tapınaklarından olan bu iki yapıyı mutlaka görmelisiniz.

Ziyaret Saatleri

Ziyaret etmek istediğiniz müze ve ören yerlerine dair ziyaret saatleri, hizmette olup olmadığı vb. bilgileri konakladığınız otelden teyit etmenizi, MÜZE KART ve daha detaylı bilgi için www.muze.gov.tr adresini ziyaret etmenizi öneririz.

Müze kart sahibi olarak ülkemizin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfedebilir, aynı zamanda kültürel varlıkların korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.
İncele
KÜLTÜR

Sorgun Ormanı

Yaklaşık 3120 dönümlük geniş bir alana sahip olan Sorgun Çam Ormanı, Manavgat Nehri’nin Akdeniz ile buluştuğu ülkemizin en önemli turizm noktalarından Titreyengöl’ün yakınlarında bulunuyor. İsmini efsanelerdeki kuşların kanat çırpışıyla hafif hafif dalgalanmasından alan Titreyengöl’ün çevresi çam ağaçlarıyla kaplı olup, mis kokulu tertemiz havasını içinize bol bol çekebilmeniz için yürüyüş parkurları da yer alıyor. Manavgat Çayı’na doğru ormanın huzurlu atmosferini soluyarak yürüyüş yapabilir, yaklaşık 4 km’lik yolda çayın denize döküldüğü alana da şahit olabilirsiniz. Sorgun Ormanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 14 Haziran 2007 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alındı.
İncele
KÜLTÜR

Manavgat Şelalesi

Manavgat Nehri üzerinde bulunan şelale, bunaltıcı sıcaklarda serinlemek için harika bir adres! Doğa ile baş başa kalmayı sevenler için ideal bir rota olan Manavgat Şelalesi’nde dilerseniz rafting yapabilir ya da şelalenin etrafındaki restoranlarda nefis tatlar deneyebilirsiniz.

Ziyaret Saatleri

Ziyaret etmek istediğiniz müze ve ören yerlerine dair ziyaret saatleri, hizmette olup olmadığı vb. bilgileri konakladığınız otelden teyit etmenizi, MÜZE KART ve daha detaylı bilgi için www.muze.gov.tr adresini ziyaret etmenizi öneririz.

Müze kart sahibi olarak ülkemizin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfedebilir, aynı zamanda kültürel varlıkların korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.
İncele
KÜLTÜR

Side Müzesi

Roma döneminde inşa edilen hamam kompleksinin restore edilmesiyle kurulan Side Müzesi’nde, yerleşimi çok eski çağlara dayanan bölgedeki buluntular sergileniyor. Lahitler, yazıtlar, heykel kaideleri, sütunlar gibi sayısız tarihi eseri Side Müzesi’nde görebilirsiniz.

Ziyaret Saatleri

Ziyaret etmek istediğiniz müze ve ören yerlerine dair ziyaret saatleri, hizmette olup olmadığı vb. bilgileri konakladığınız otelden teyit etmenizi, MÜZE KART ve daha detaylı bilgi için www.muze.gov.tr adresini ziyaret etmenizi öneririz.

Müze kart sahibi olarak ülkemizin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfedebilir, aynı zamanda kültürel varlıkların korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.
İncele
KÜLTÜR

Kaleiçi

Antalya’yı gezmeye merkezden başlayacaksanız Kaleiçi, ilk görmeniz gereken yer olmalı. Antik Çağ kalıntılarının bulunduğu Antalya’nın önemli tarihi bölgelerinden biri olan Kaleiçi, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden bugüne dek ulaşan bir tarihi sırtlanıyor. Bölgeyi içten dışa doğru saran surlar ve binaların mimari yapıları tarihin izlerine şahitlik etmenizin yanı sıra eski zamanlarda bölgede yaşayan insanların yaşam tarzlarını, gelenek ve göreneklerini de yansıtıyor. Daracık sokaklarda cumbalı Kaleiçi evlerini gezip tarihi yat limanından kalkan teknelerle falezlerin üzerinden şehri izleyebilirsiniz. 2. Abdülhamit döneminde yapılan 14 metre yüksekliğe sahip Saat Kulesi’ni görebilir ya da bir falezin üzerine yapılmış cam balkonlu seyir terasından eşsiz yat limanı manzarasını doyasıya seyredebilirsiniz.
İncele
KÜLTÜR

Hadrian kapısı

Üç kapılar/Hadiranus kapısı
130 yılında Roma İmparatoru Hadrianus’ un kenti ziyareti şerefine yapılmıştır.
Eski Antalya’ nın giriş kapısıdır.
Surlar üzerine yapılmıştır.
Şu an Atatürk Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Şehrin simgelerindendir.
İncele
KÜLTÜR

Saat Kulesi

1901 yılında II. Abdulhamit’in tahta çıkışının 25. yılı anısına Sadrazam Küçük Sait Paşa tarafından inşa edilen Saat Kulesi, zeminden tepeye kadar 14 metre, burcun üzerinden itibaren ise 8 metre yüksekliğinde. Antalya’nın sembol yapılarından biri haline gelen Saat Kulesi, İ.S. 9. yüzyılda Bizans döneminde yapılmış.
İncele
KÜLTÜR

Hıdırlık kulesi

Kaleiçi surlarının üzerinde, Karaalioğlu Parkı’nda bulunan silindir biçimindeki kule, 2. yüzyılda yapılmış olup, 14 metre yüksekliğe sahip. 2 katlı kulenin hem iletişim hem de savunma amaçlı yapıldığı tahmin ediliyor. Deniz feneri ya da gözetleme kulesi olduğu yönünde görüşler de var. Alt katta bulunan odanın duvarlarındaki freskler, yüzyıllar boyu devam eden su sızmalarından dolayı kaybolmaya yüz tutmuş durumda. Bu fresklerden dolayı Hıdırlık Kulesi’nin bir kahraman mezarı olduğu da düşünülüyor.
İncele
KÜLTÜR

Suna İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi

Suna ve İnan Kıraç tarafından Eski Antalya’nın merkezi Kaleiçi’nde korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli iki binanın satın alınarak 1993-1995 yılları arasında gerçekleştirilen özenli bir restorasyonun ardından 1996 yılında ziyarete açılmıştır.

Müze, Vehbi Koç Vakfı’ na bağlı Suna– İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) bünyesindedir.

Ziyaret Saatleri

Ziyaret etmek istediğiniz müze ve ören yerlerine dair ziyaret saatleri, hizmette olup olmadığı vb. bilgileri konakladığınız otelden teyit etmenizi, MÜZE KART ve daha detaylı bilgi için www.muze.gov.tradresini ziyaret etmenizi öneririz.

Müze kart sahibi olarak ülkemizin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfedebilir, aynı zamanda kültürel varlıkların korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.
İncele
KÜLTÜR

Antalya Arkeoloji Müzesi

Türkiye’nin en büyük müzelerinden biri olan Antalya Arkeoloji Müzesi, 1. Dünya Savaşı’nın ardından eserlerimizi işgal güçlerinin yağmasından korumak için kurulmuş. 1922 yılında öğretmen Süleyman Fikri Erten’in kurduğu müze, 1972 yılından itibaren bugünkü binasında hizmet vermeye başladı. 14 sergi salonu ile ziyaretçilerine Antalya’nın tarihi hakkında önemli bilgiler veren müze, 30.000 metrekarelik bir alana sahip. Likya, Pamfilya ve Psidya’dan geriye kalan önemli eserlerin sergilendiği müze, bölgedeki kurtarma kazılarını ve örenyeri çevre düzenleme çalışmalarını da yürütüyor. Kurtarma kazıları sonucunda son dönemde ortaya çıkan eserler ve Perge’de bulunan Roma Dönemi eserleriyle dünyanın en önemli müzelerinden biri olma özelliği taşıyor.

Ziyaret Saatleri

Ziyaret etmek istediğiniz müze ve ören yerlerine dair ziyaret saatleri, hizmette olup olmadığı vb. bilgileri konakladığınız otelden teyit etmenizi, MÜZE KART ve daha detaylı bilgi için www.muze.gov.tr adresini ziyaret etmenizi öneririz.

Müze kart sahibi olarak ülkemizin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfedebilir, aynı zamanda kültürel varlıkların korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.
İncele
KÜLTÜR

Karaalioğlu Parkı

Kaleiçi’nin güneyinde bulunan Karaalioğlu Parkı, yürüyerek ya da tramvayla kolayca ulaşabileceğiniz merkezi bir noktada yer alıyor. 2. Dünya Savaşı yılları olan 1940’lı yıllarda 70.000 metrekarelik bir alana inşa ettirilen parkın ana planı Perge Antik Kenti’nden alınarak düzenlenmiş. 120’ye yakın bitki çeşidinin bulunduğu parkta Antalya körfezi ve Beydağları manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.
İncele
KÜLTÜR

Atatürk Evi Müzesi

Mustafa Kemal Atatürk, Antalya’yı üç kez ziyaret etti ve şehre olan hayranlığını “Hiç şüphesiz Antalya, yeryüzündeki en güzel yerdir.” sözüyle dile getirdi. Ziyaret ettiği zamanlar için Atatürk’e tahsis edilen köşk, onun anılarını yaşatmak adına müzeye dönüştürüldü. 1986 yılından bu yana Atatürk Evi Müzesi olarak hizmet veren köşkün alt katında yemek odası, Atatürk’ün ziyaretleri esnasında çekilen fotoğrafları ve hem Atatürk hem Antalya belgesellerinin izlenebileceği bir oda bulunuyor. Üst katta ise Atatürk’ün kişisel eşyalarının sergilendiği oda, çalışma odaları, yatak odası ve hatıra paralarının sergilendiği özel bir bölüm bulunuyor.

Ziyaret Saatleri

Ziyaret etmek istediğiniz müze ve ören yerlerine dair ziyaret saatleri, hizmette olup olmadığı vb. bilgileri konakladığınız otelden teyit etmenizi, MÜZE KART ve daha detaylı bilgi için www.muze.gov.tr adresini ziyaret etmenizi öneririz.

Müze kart sahibi olarak ülkemizin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfedebilir, aynı zamanda kültürel varlıkların korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.
İncele
KÜLTÜR

Antalya Akvaryumu

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde kurulan Antalya Aquarium, akvaryum ve kar dünyası alanlarından oluşuyor. Türkiye’de turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerler arasında ilk 5’te yerini alan akvaryumun, 6800 metreküp su hacmi ve 68 adet tankı bulunuyor. 5 milyon litrelik ana tank kapasitesi ile dünyanın 5. büyük akvaryumu olan yapının içerisinde sergi alanı, çocuklar için oyun alanı ve kafe mevcut.

Dünyanın en büyük akvaryumları sınıfına giren Antalya Akvaryumu, 131 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde. Tünel akvaryumun içerisinde gerçek boyutlu bir uçak, gemi ve denizaltı enkazı bulunuyor. Bu haliyle aynı zamanda dünyanın en büyük tünel akvaryumu konumunda. Küçük büyük herkesin eğlenceli vakit geçirebileceği akvaryumun yanı sıra Kar Dünyası adı verilen ve geceleri gerçek kar yağdırılan 1500 metrekarelik kapalı alanda ve sinemada keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Ziyaret Saatleri

Ziyaret etmek istediğiniz müze ve ören yerlerine dair ziyaret saatleri, hizmette olup olmadığı vb. bilgileri konakladığınız otelden teyit etmenizi, MÜZE KART ve daha detaylı bilgi için www.muze.gov.tr adresini ziyaret etmenizi öneririz.

Müze kart sahibi olarak ülkemizin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfedebilir, aynı zamanda kültürel varlıkların korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.
İncele
KÜLTÜR

Termessos Antik Kenti

Türkiye’nin en iyi korunmuş antik şehirlerinden olan Termessos Antik Kenti, doğa ile tarihin buluşma noktası konumunda. El değmemiş görünümü ile diğer antik şehirlerden ayrılan kent hem doğal güzellikleri hem de tarihi eserleri ile milli park kapsamına alınmış. M.Ö. 333 yılında şehri istila etmek isteyen Büyük İskender, başarılı olamayacağını anladığında geri çekilmiş. Geçtiğimiz senelerde bulunan Büyük İskender’in kullandığı 2300 yıllık yol, tüm orijinalliğini koruyor.

Ziyaret Saatleri

Ziyaret etmek istediğiniz müze ve ören yerlerine dair ziyaret saatleri, hizmette olup olmadığı vb. bilgileri konakladığınız otelden teyit etmenizi, MÜZE KART ve daha detaylı bilgi için www.muze.gov.tr adresini ziyaret etmenizi öneririz.

Müze kart sahibi olarak ülkemizin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfedebilir, aynı zamanda kültürel varlıkların korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.
İncele
KÜLTÜR

Karain Mağarası

Türkiye’nin en büyük doğal mağaraları arasında bulunan Karain Mağarası, yeryüzünde sadece bir dönemi temsil eden mağaraların aksine alt, orta ve üst olarak katmanlaşmış olup, pek çok uygarlığın ve dönemin izlerini taşıyor. 500.000 yıl öncesine ışık tutan bölgenin Antalya’ya uzaklığı ise 27 km. Türkiye’de bulunan mağaralarda, içinde insan yaşayan en büyük mağara olması ile de öne çıkıyor. Anadolu ve Yakın Doğu tarihi için önemli konumunun yanı sıra Neolitik, Kalkolitik, Eski Tunç ve Klasik Çağ’da ağırladığı insanların izleri ve günümüze kadar ulaşan kalıntıları Anadolu’nun bilinen en eski buluntularıdır. Mağarada bulunan taşınabilir sanat ürünleri de Anadolu sanatının ilk ürünleri olarak kabul ediliyor.

Ziyaret Saatleri

Ziyaret etmek istediğiniz müze ve ören yerlerine dair ziyaret saatleri, hizmette olup olmadığı vb. bilgileri konakladığınız otelden teyit etmenizi, MÜZE KART ve daha detaylı bilgi için www.muze.gov.tr adresini ziyaret etmenizi öneririz.

Müze kart sahibi olarak ülkemizin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfedebilir, aynı zamanda kültürel varlıkların korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.
İncele
KÜLTÜR

Saklıkent Kayak Merkezi

Deniz, kum, güneş ve sımsıcak havasıyla ünlü Antalya’ya harika bir kayak tatili için de gidebilirsiniz. Beydağları üzerine kurulmuş Saklıkent Kayak Merkezi, Antalya’ya 50 km uzaklıkta bulunuyor. Ekvator’a en yakın kayak merkezlerinden biri olan Saklıkent Kayak Merkezi, konumundan dolayı aynı gün içerisinde iki farklı mevsimi yaşayabilme imkanı sunuyor. Gündüz kayak yapıp, öğleden sonra denize girebilirsiniz. Hem amatörlere hem de profesyonellere uygun pistleri ile herkese eğlence dolu anlar sunan kayak merkezinde; 1400 metre uzunluktaki telesiyej, 2 adet teleski, 1 adet babylift ve snowtubing lifti bulunuyor.
İncele
KÜLTÜR

Tübitak Gözlemevi

Saklıkent Kayak Merkezi’nden 7 km uzaklıkta olan Tübitak Gözlemevi, deniz seviyesinden 2500 m yükseklikte, Beydağları’nın en yüksek zirvelerinden birinde yer alıyor. Gökyüzü gözlemi için dünyanın en elverişli yerlerinden biri olarak görülen Bakırlıtepe’ye uzun bir dağ yolunu aştıktan sonra ulaşılıyor.

Ziyaret Saatleri

Ziyaret etmek istediğiniz müze ve ören yerlerine dair ziyaret saatleri, hizmette olup olmadığı vb. bilgileri konakladığınız otelden teyit etmenizi, MÜZE KART ve daha detaylı bilgi için www.muze.gov.tr adresini ziyaret etmenizi öneririz.

Müze kart sahibi olarak ülkemizin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfedebilir, aynı zamanda kültürel varlıkların korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.
İncele
KÜLTÜR

Köprülü Kanyon

Antalya’nın Manavgat ilçesinde doğal güzellikleri ile ün salan Köprülü Kanyon, en popüler rafting merkezleri arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü rafting nehri olan Köprüçay, yemyeşil doğa manzaraları ve huzurun başrolde olduğu anlar sizi bekliyor. Orta Torosların karstik kuşağı üzerinde yer alan kanyonun en önemli özelliği Milli Park içerisinde morfolojik olarak oluşan Adam Kayaları ve Şeytan Kayaları’dır.
İncele
KÜLTÜR

Kekova

Kekova, Antalya’nın Demre ilçesi yakınlarında bulunan Üçağız ve Kale köylerinin karşısında yer alan 500 m genişliğinde bir ada. Son zamanlarda popülerliği iyice artan adanın ve çevresindeki bölgenin arkeolojik, doğal koruma alanları koruma altına alınmış olup, Kekova Sit Alanı oluşturulmuş. M.S. 2. yüzyılda depremler sonucunda yok olmuş Dolkisthe Antik Kenti’nin batıklarının bulunduğu Kekova, doğası ve huzurlu atmosferi ile tam bir cennet. Mavi yolculuk teknelerinin merak edilen duraklarından biri olan ada, şehirleşme bulunmadığından Akdeniz’in en bakir bölgesi. Demre, Kaş ve Üçağız’dan tekne ile ulaşabileceğiniz Kekova’da keyifle yüzebileceğiniz Tersane Koyu’na mutlaka uğrayın.
İncele
KÜLTÜR

Patara Antik Kenti

Kaş ilçesinin Kalkan beldesi yakınlarında bulunan Patara Antik Kenti, Likya Birliği’nin başkenti. Likya’nın en eski şehirleri arasındaki Patara, arkeolojik ve tarihsel değerlerinin yanında Caretta Caretta’ların yumurtalarını bıraktıkları nadir sahillerden olmasıyla da büyük önem taşıyor. Kaş’tan ve Kalkan’dan Patara dolmuşları ile kolayca ulaşabileceğiniz kentin, İskender’in kuşattığı kentler arasında olduğu biliniyor. Antik kentin yanı sıra 12 km’lik upuzun sahili ile de ünlü olan Patara, bölgenin en büyük plajlarından birine sahip.

Ziyaret Saatleri

Ziyaret etmek istediğiniz müze ve ören yerlerine dair ziyaret saatleri, hizmette olup olmadığı vb. bilgileri konakladığınız otelden teyit etmenizi, MÜZE KART ve daha detaylı bilgi için www.muze.gov.tr adresini ziyaret etmenizi öneririz.

Müze kart sahibi olarak ülkemizin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfedebilir, aynı zamanda kültürel varlıkların korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.
İncele
KÜLTÜR

Antalya’da Geleneksel El Sanatları ve Zanaatlar

El sanatları; el becerisi ve basit el aletleri ile ham maddelerin işlenmiş ürünlere dönüştürülmesi olarak tanımlanabilir. Hobi ya da ticari amaçlı olabilen el sanatları yüzyıllar boyu geçerli olan geleneklere dayanıyor. Antalya’nın çeşitli bölgelerinde rastlayabileceğiniz ürünlerden beğendiklerinizi satın alarak hem ekonomimize hem de geleneksel el sanatlarını yaşatmaya çalışan yerel halkımıza destek verebilirsiniz. Geleneksel bilgi birikimine dayalı köklü bir geçmişin ürünleri olan ve kültürümüzün önemli unsurlarından birini oluşturan el sanatlarından bazıları şunlar:

Bıçakçılık: Günümüzde geleneksel yöntemlerle bıçak üretilen yerlerin başında Antalya geliyor. Antalya’nın Elmalı, Kumluca ve Serik ilçelerinde icra edilmekte olan bıçak sanatı, ekmek bıçağı, kasap bıçağı, meyve bıçağı gibi günlük yaşantımızın vazgeçilmez aletlerini hayatımıza katıyor.

Dokumacılık: Bodrum’da yöreye özgü desenlerle işlenen kilimler, genellikle ‘atkı yüzlü seyrek motifli cicim’ tekniği ile dokunuyor. Zeminde aynı kalınlıkta ve renkte iplikler kullanılıp, desen oluşturulurken daha kalın bir ip kullanıldığından kabartmalı bir görünüm kazanıyor. Dış tarafı ilikli kilim dokuması ile birlikte dokunan cicim seccadeler bu tekniğin uygulandığı en güzel örneklerden… Geleneksel dokuma yöntemleri ile yapılan ince kilimlerin yanı sıra halı yastığı, çanta, heybe, çuval, torba gibi kalın olması gereken diğer ürünlerde de bu dokuma yöntemi kullanılıyor.Antalya’nın bazı bölümlerinde kirkitli dokuma türü olan kilim dokumacılığı halen devam ettiriliyor. Korkuteli’nin ilçesi Küçükköy ve Büyükköy’de ‘Alafaradın Kilimi’ ve Kaş’ta ‘Barak Kilimi’ ağaç tezgahlarda yün iplerle dokunan kilim dokumacılığının en meşhur örnekleri arasında.Ormana’da halen yaşatılan Gılamık Dokumacılığı, dezgah adı verilen ahşap tezgahlarda dokunuyor. İpekli bir dokuma çeşidi olan gılamık dokuma ile çarşaf, başörtüsü ve mobilyalar için örtü takımları yapılıyor.Dokumacılık alanında oldukça gelişmiş bir şehir olan Antalya’da, ipek dokumacılığı da önemli el sanatları arasında bulunuyor. Alanya ve çevresinde ipek böcekçiliğinin yanı sıra ipek dokumacılığı da ön plana çıkıyor. Kozalardan çekilen ipekler, dokuma tezgahlarında ‘Alanya kuşağı’ başta olmak üzere pek çok kumaşa dönüştürülüyor. Yolunuzun düştüğü bölgelerde hem dokumacılık sanatına ve yerel halka destek olabilmek hem de ekonomimize katkıda bulunmak için beğendiğiniz el emeği göz nuru ürünleri satın alabilirsiniz.

Demircilik: Demirin ısıtılarak basit el aletleri ile şekillendirilip biçimlendirilmesine dayanan geleneksel bir sanat. Ham maddesi maden olan sanatların bünyesinde bulunan demircilik sanatına şahit olabilmek ve beğendiğiniz ürünleri satın alarak yerel halka destek olmak için Antalya ilinin Muratpaşa ilçesindeki Demirciler Çarşısı’na mutlaka uğramalısınız. Ayrıca Korkuteli ilçe merkezi, Elmalı ilçe merkezi, İbradı ilçesi Ormana Mahallesi de şehirde demirciliğin geleneksel yöntemlerle icra edilerek yaşatıldığı yerler arasında bulunuyor.

Kalaycılık: Bakır eşyaların uzun süre kullanılmasını sağlamak için kalay ile kaplayan zanaatkarların mesleğidir. Bakır zehirlenmesini önlemek için kalaylama işlemi uygulanıyor. Kalaylanmadan kullanılan bakır kaplar çok hızlı bir şekilde oksitlenerek bakır çalması denilen zehirlenmelere neden olabiliyor. Bakır sanatından ayrı düşünülemeyen kalaycılık, bakır ürünlerin yerine plastik, çelik ve teflon gibi eşyaların kullanılmasıyla birlikte yok olmaya yüz tutmuş bir geleneksel meslek olarak karşımıza çıkıyor. Antalya’da gezici kalaycılar sayesinde yaşatılan bu geleneği, Elmalı ilçe merkezi ve Muratpaşa ilçesi Demirciler Çarşısı’nda da görebilirsiniz.

Su Kabağı İşlemeciliği: Su kabağı farklı şekil ve boylara sahip olsa da genel olarak altı geniş üstü dar olan türü kullanılıyor. Tek yıllık bir bitki olan su kabağı, Anadolu’nun pek çok yerinde yetişiyor. Çalgı yapımından bebekler için çıngırak yapımına, sürahiden dekoratif ürünlere kadar kullanım alanı oldukça geniş olan su kabağı, son dönemlerde saksı ve avize olarak kullanılıyor. Su kabağı işlemeciliği özellikle Alanya’da oldukça yaygın bir meslek.
İncele
KÜLTÜR

Seyahatlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Tarihi ve turistik yerlerin ziyaret saatleri, içeride uyulması gereken özel kurallar, fotoğraf çekimi vb. hususlar konusunda ziyaret yerlerinden veya konakladığınız otelden bilgi alabilirsiniz.

 • Koruma altındaki orman, sahil, mağara vb. alanlara zarar vermekten, kirletmekten, orijinalliğinin bozulmasından kaçınılmalıdır.

 • Yapılacak aktivitelerde (rafting, yamaç paraşütü vb.), can güvenliğiniz için önerilen her türlü teçhizat ve kıyafeti mutlaka kuralına göre kullanmalısınız.

 • Dini mekanlarda başın örtünmesi, ayakkabı ile girilmemesi, yüksek ses ile konuşulmaması gibi bazı kurallar bulunur. Örneğin camilerde kadınların başları ve tüm vücutları örtülü, erkeklerin ise diz kapaklarına dek kıyafet ile kapatılmış şekilde giyinmeleri gerekir. Camilerin iç kısımlarına ayakkabı ile girilmez.

 • Topluma açık alışveriş merkezi, pazar yeri, cadde, durak vb. yerlerde genel olarak davranışlarımıza dikkat edilmeli, yüksek sesle konuşmamalı ve etrafımıza rahatsızlık verilmemeli.

 • Doğal hayatın denge ve sürekliliğinin temeli olan vahşi yaşam, bitki örtüleri, hayvanlar ve biyoçeşitlilik korunmalı.

 • Doğal yaşama zarar verecek her türlü aktivite ve faaliyetten kaçınılmalıdır.

 • Ziyaret etmek istediğiniz müze ve ören yerlerine dair ziyaret saatleri, hizmette olup olmadığı vb. bilgileri konakladığınız otelden teyit etmenizi, MÜZE KART ve daha detaylı bilgi için www.muze.gov.tr adresini ziyaret etmenizi öneririz.

 • Müze kart sahibi olarak ülkemizin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfedebilir, aynı zamanda kültürel varlıkların korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.
İncele
KÜLTÜR

Turistik Geziler İçin Toplu Taşıma Alternatifleri

Antalya
Kaleiçi, Liman, Çarşı gezisi için her 20 dakikada bir otobüs duraklarından hareket eden Antalya dolmuşlarını kullanabilirsiniz.
Serik Beldesi
Serik Beldesi, Boğazkent, Aspendos’a her 30 dakikada bir kalkan dolmuşlar ile çevreyi gezebilirsiniz.
Belek
Her 20 dakikada bir otobüs duraklarımızdan, İskele, Acısu, İleribaşı mevkiilerinde ayrı ayrı hizmet veren açık hava shuttle servisi ile Belek çevresinde panoramik tur yapabilirsiniz. Serik Otogarı’ndan kalkan otobüslerle çevre illere ulaşım sağlayabilirsiniz. İlçe içinde görmek istediğiniz yerlere otobüs ve dolmuşla ulaşmanız mümkün.
Side-Manavgat
Side Antik Kenti, Manavgat şelalesini görmek isterseniz Belek Otogarı’ndan kalkan dolmuşlara ulaşmak için otel önünden Belek Otogarı’na ulaşmanız yeterli olacaktır.
Kemer
Dolmuşları kullanarak kolaylıkla dilediğiniz yere ulaşım sağlayabilir, çevrede bulunan Olympos gibi antik kentlere gidebilirsiniz. Ünlü plajlara ulaşım için minibüsleri kullanabilirsiniz. Toplu taşıma ulaşım saatleri konusunda konaklamakta olduğunuz tesisten detaylı bilgileri edinebilirsiniz.
İncele