EKİP ÜYELERİMİZDE ARADIĞIMIZ ORTAK ÖZELLİKLER; POZİSYONUN GEREKTİRDİĞİ EĞİTİM, TECRÜBE VE YETKİNLİKLER İLE BERABER KURUM KÜLTÜRÜMÜZ VE DEĞERLERİMİZLE UYUMLU KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALARIDIR.

 • Dürüst, şeffaf, adil, saygın ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasını sağlayacak politikalar oluşturmak ve yaymak.
 • Dinamik ve profesyonel insan kaynağımızı, kurum kültür ve hedeflerine uygun olan adaylar arasından seçmek ve geliştirmek.
 • İnsana yatırım yapan ve değer veren bir grup olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli izlenen ve iyileştirilen sistemler kurmak ve yönetmek.
 • Şirketimizin hedeflerine ve personelimizin kişisel gelişimine hizmet edecek eğitimler düzenlemek ve etkinliğini ölçmek.

Burada birbirimizin haklarına ve görüşlerine saygılı davranır, cinsiyet, dil, din, ırk, ayrımı yapmadan bir bütün olduğumuzu biliriz.

Tüm çalışanlarımıza cinsel tercih, yaş, cinsiyet, etnik köken, dini inanç, maluliyet durumlarına bakılmaksızın adil davranmak başlıca sorumluluğumuzdur. Bu çerçevede hep birlikte öğrenir, güçlenir, ekonomik- kişisel profesyonel olarak gelişme imkanı buluruz. Aidiyet duygumuz içerisinde yer aldığımız takım ve işimize olan bağlılığımızın bir yansımasıdır.

Bunun için;

 • Açık, eşit, şeffaf, adil, çalışanların da dahil olduğu bir ortak yönetim anlayışını benimseriz,
 • Eşit, standart, güvenli şartlarda çalışma imkanı sunarız,
 • Problemlerin dinlenmesi ve çözümüne olanak tanırız,
 • İş performansının sürekli izlenmesi ve profesyonel kariyer planlama imkanı sunarız,
 • Adil, yasal düzenlemeleri ve belirlenmiş standartları karşılayan bir çalışma ve ücretlendirme politikası güderiz,
 • Çalışanlarımızı dinler, fikirlerin özgürce beyan edilebildiği, diyaloğun geliştirildiği bir iletişim modeli uygularız,
 • Çalışanlarımıza güvende olduklarını hissettirir, kişisel bilgilerini koruruz,
 • Çalıştığı yeri tanıma, kendini geliştirme ve eğitim hakkını önde tutarız,
 • Sunduğumuz sosyal haklar, yan haklar ve ödüllerden tüm çalışanlarımızın yararlanmasını sağlarız.

ÇOCUKLAR BİZE GELECEĞİN EMANETLERİDİR.

ONLARI BİR BİREY OLARAK TANIMAK, HAKLARINA SAYGI DUYMAK, HER TÜRLÜ PSİKOLOJİK, FİZİKSEL , TİCARİ VB. SÖMÜRÜYE KARŞI GÖZETMEK VE KORUMAK ÖNCELİKLİ SORUMLULUĞUMUZDUR.

Bunun için;

 • Tesis içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunacak, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar /imkanlar sunarız,
 • Her fırsatta onların küçük başarılarını kutlar, cesaretlendirir, diğer çocuklar ile olan iletişimlerinde birbirlerinin hislerini-düşüncelerini anlamalarını sağlayacak yönlendirmelerde bulunuruz.
 • Tüm ekibimize, çocuk istismar türlerini (fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmal) öğretir, çocuk istismarı ihbar etme uygulamaları ve bu kapsamdaki toplumsal yükümlülüklerimizi içeren eğitimler veririz.
 • Anne-babaların çocuklarına karşı tutum ve davranışlarının, fiziksel-sözlü-psikolojik şiddet veya ihmal belirtilerinin farkında olmaya, bu tür vakalar karşısında uyanık olmaya çalışırız.
 • Çocuk misafirlerimizin katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.
 • Çocuk misafirlerimizi emanet aldığımız ortamlarda (bakıcılık hizmeti, mini kulüp vb.) ebeveynlerine veya güvenilir başka bir yetişkine nasıl ulaşacağımız konusunda emin oluruz.
 • Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz,
 • Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda Sosyal Destek Hattından yardım isteriz.

BURADA ÇEVREYİ KORUR, KİRLENMESİNİ ÖNLER, ÇEVREYE OLAN OLUMSUZ ETKİLERİMİZİ AZALTMAYI HEDEFLERİZ

Bunun için;

 • Yasal düzenlemeler çerçevesinde çevreye verdiğimiz zararın etkisini değerlendirir ve azaltacak yöntemler geliştiririz,
 • Her türlü kirliliğe sebep olabilecek ve çevreye zarar verebilecek kazaları önlemeye çalışırız,
 • Atıklarımızı kaynağında, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre en etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz, bu yaklaşımla daha fazla atığın geri dönüşüm şansına sahip olacağını, doğaya zarar vermeden yok edilebileceğini biliriz, atık miktarını azaltmayı hedefleriz.
 • Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız, bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız,
 • Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer ve bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız,
 • Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız,
 • Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın çevre koruma politikamıza katılımını sağlamak için çalışmalar yapar, bu felsefenin bir yaşam kültürü haline gelmesi için çalışırız.

BULUNDUĞUMUZ COĞRAFYAYI VE YEREL TOPLUMU İYİ TANIR, TARİHİ DEĞERLER VE GELENEKLERİNE SAYGI GÖSTERİR, EKONOMİK, SOSYAL , KÜLTÜREL GELİŞİMİNE KATKI KOYMAYA ÇALIŞIRIZ.

Bunun için;

 • Yerel kaynakların ve imkânların korunması, bunlara ulaşılabilirliğin sağlanmasına destek oluruz,
 • Yerel kültür ve geleneklere sahip çıkılmasını sağlar, görüş, etnik köken, inanç, vb. ayrımcılığına izin vermeyiz,
 • Alınacak kararlarda yerel özelliklerin, hassasiyetlerin ve yöre halkının ihtiyaçlarının dikkate alınması için görüşmeler yaparız,
 • Tarihi ve arkeolojik eserlerin korunmasına destek veririz,
 • Yöre halkı ile birlikte yardımlaşma, tarihi ve kültürel varlıkları koruma adına çalışmalar yapar, doğal dokunun bozulmasının önlenmesi için çalışırız,
 • Yerel istihdam ve tedarik sağlayarak bölge ekonomisine katkı koyulmasını sağlarız,
 • Misafirlere bölgenin yemek, aktivite, kültür, geleneklerinin tanıtılmasına destek verir, (dini mekânlar, kültürel mekânlar, doğal zenginlikler v.) bunun için öncelikle çalışanların bu konuda eğitilmesini sağlarız.

GRUBUMUZ CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ DESTEKLEMEKTEDİR.

Bunun için;

 • Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
 • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekleriz.
 • Cinsiyet ayrımı yapmadan eşit işe eşit ücret politikası ile hareket ederiz.
 • Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
 • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
 • Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
 • İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortam ve uygulamalarını oluştururuz.
 • Kadınların şirket yönetiminde olmalarına destek oluruz.

EKOLOJİ VE BİYOÇEŞİTLİLİK


Ekoloji

Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalı olan ekoloji, dilimize çevre bilim olarak geçmiştir. Bu tanımda canlılar ile ifade edilmek istenen; insan, hayvan ve bitkilerden oluşan topluluklardır. Bir canlının yaşaması ve neslini devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu uygun ortama ise çevre denir. Hava, su, ışık ve toprak gibi faktörler çevreyi oluşturur. Canlı ve cansız çevrenin tamamı içinse ekosistem tanımı kullanılır. Ekoloji; botanik, zooloji, mikrobiyoloji, fizyoloji, bitki beslenmesi, anatomi, morfoloji, patoloji, pedoloji, jeoloji, jeomorfoloji, mineraloji, fizik, kimya, meteoroloji ve klimatoloji gibi bilim dalları ile yakından ilgilidir. Ancak ekoloji; araştırma konusu, yöntemleri ve amaçları açısından bazı noktalarda diğer doğa bilimlerinden ayrışır. Tüm canlılar için ortak olan ve canlılar üzerinde etki yapabilen temel konular ile ilgilenen ekoloji, bir canlıya ait belirli organları ve bu organlara ait yaşamsal süreçleri değil, canlıların içinde bulundukları yaşamsal ortamı ve diğer canlılar ile olan karşılıklı ilişkileri inceler. Ekoloji bilimi, biyoçeşitliliğin her türü ile ilgilidir. Ekoloji; küçük bir mikroorganizmanın bir besinin dönüşümündeki yeriyle de yağmur ormanlarının atmosfer üzerindeki etkileriyle de ilgilenir. Bütün canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için çevreleriyle ilişki kurmaları gerekir. Bu nedenle ekoloji, hem çevre hem de yaşamın sürdürülebilirliği açısından oldukça önem taşıyan bir bilim dalıdır.

Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik, tüm dünyadaki yaşam formlarının çeşitliliğini ve bunların parçası olan ekolojik süreçleri ifade eder. Canlılar; hayatlarını sürdürebilmek için temiz su, verimli topraklar, temiz hava, besinler ve diğer maddelere ihtiyaç duyar. Tüm bunları sağlayan mantarlar, bitkiler, hayvanlar ve diğer canlılar biyoçeşitliliği oluşturur. Belli bir bölgedeki biyoçeşitlilik oranı arttıkça ekolojik hizmetler de aynı oranda artış gösterir. Artışın sağlanması için türler arasında dengeli ve doğru bir etkileşimin gerçekleşmesi gerektiğinden biyoçeşitlilik artış gösterirken ekosistemlerdeki madde dolaşımı ve enerji akışı gibi hizmetler daha etkin şekilde gerçekleşir. Tam tersi yönde ekosistemdeki çeşitlilik azalırsa, ekosistem hizmetleri de aynı oranda düşüşe geçer. Bu noktada ekosistem, tür çeşitliliği ve genetik çeşitlilik birbirini tamamlayan, dünyadaki yaşamın karmaşıklığını ve çeşitliliğini sağlayan, doğanın devamlılığında etkin rol oynayan üç bileşen olarak karşımıza çıkar. Biyoçeşitliliğin bileşenlerini kısaca açıklayacak olursak;
Ekosistem Çeşitliliği: Belirli bir bölgedeki canlı ve cansız varlıkların birbirleriyle etkileşimleri ile oluşturdukları sürekli haldeki sisteme verilen isim. Ekosistem çeşitliliği; oksijen, su dolaşımı, enerji akışı, toprak üretimi gibi insanoğlunun ihtiyaç duyduğu temel ekolojik süreçlerin mekanizmasını oluşturur. Tür Çeşitliliği: Bir bölge, alan, habitat veya tüm dünyadaki türlerin farklılığına tür çeşitliliği denir. Mevcut canlı türlerinin sayısını ifade eder. Türler, ortak özelliklerine göre gruplandırılabilir. Tüm dünyadaki tür çeşidinin 10 ila 80 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor; ancak bugüne dek bilim insanları tarafından tanımlanıp isimlendirilen tür çeşidi yalnızca 1.6 milyondur. Genetik Çeşitlilik: Her bir tür, kendine özgü genetik bileşimlerden oluşuyor. Dolayısıyla bir türün üyesi farklı genetik bileşimlere sahip olup, farklı popülasyonlarda olabilir. Genetik çeşitliliğin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için bir türün farklı popülasyonlarının da korunması gerekir.

Biyoçeşitliliğin Faydaları

İnsan hayatının devam edebilmesinin yanında tarım ve hayvancılıkta, hatta teknolojide sahip olunan seviyenin sürekliliğinin sağlanabilmesi için biyolojik çeşitlilik oldukça önemlidir. Bitki ve hayvan türlerinin çokluğu ekonomik kazanç sağlamakla birlikte temiz su, temiz hava, ormancılık, tarım gibi alanlarda da gelişim sağlanmasına ön ayak olur. Ekosistemlerin dengede tutulması, dünyanın yaşanabilir durumda olması ve insanoğlunun sağlığı, biyolojik çeşitlilik sayesinde mümkündür.

Bitki Çeşitliliğinin Faydaları

Bitkiler erozyonu önler, toprağa organik madde kazandırır, havayı temizler, diğer canlıların hem beslenmesine hem de barınmasına olanak sağlayarak ekosistemin devamlılığında önemli rol oynar. İğde, menengiç, yonca, üvez, alıç, ahlat, hünnap gibi sebze ve meyveler tıp alanında kullanılarak faydalı ilaçların yapımında ve sağlıklı yaşamda etkindir. Kavak, ardıç, meşe, çam ve palamut türü ağaçlar ülkemize özgü olarak yetişir ve ormancılığa büyük fayda sağlar.

Hayvan Çeşitliliğinin Faydaları

İlk insanlardan bu yana hayvanlar evcilleştirilerek gıda kaynağı olarak kullanılır. Böceklerin bazıları bitkilerin tozlaşmasına ve organik maddelerin ayrışarak toprağa karışmasına katkıda bulunur. Ülkemize özgü olan alabalık, levrek ve kefal gibi balık türleri balıkçılığın; koyun, keçi, inek gibi türler ise hayvancılığın sürekliliğini sağlar.
Ekosistem Çeşitliliğinin Faydaları İnsanlar, gündelik hayatta yaşadıkları stres ve kaygıları doğayla baş başa kalabilecekleri bir yere giderek atar ve kendilerini bu şekilde dinlendirirler. Doğaya dayalı turizme eko turizm denir ve son zamanlarda oldukça büyük bir öneme sahiptir. Teknolojinin gündelik hayatımıza etkisi, iş dünyasındaki baskı ve kaygılar, büyük şehirlerdeki gürültü, kalabalık ve trafik gibi olumsuz etkenlerden kaçıp doğanın kucağında sakinleşmek isteyen insanların sayısı özellikle son dönemde artış göstermektedir.
Ekosistemlerin sürdürülebilirliği, içinde yaşayan türlerin çeşitliliğine ve sağlığına bağlıdır. İnsanoğlunun yaşamının devamı için de öncelikli koşul ekosistemlerin bozulmamasıdır. Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin insanlara olan yararlarının yanı sıra kendine özgü değerleri ve var olma hakları vardır. Onları kendi ihtiyaçlarımız ve gereksinimlerimiz için değil, tüm canlılar gibi kendi değerleri ve yaşama hakları olduğu için korumalıyız.
Endemik Bitki Nedir? Yunanca endomos kelimesinden gelen endemik, yerli ya da o bölgeye ait olan anlamına gelir. Herhangi bir bitki, sınırları belli bir alanda yayılış gösterirse endemik bitkidir. Yeryüzünün sadece belirli bölgelerinde yayılış gösteren canlı türlerine veya cinslerine endemik denir. Antalya papatyası ya da Serik armudunun sadece bu bölgelerde görülmesi örnek verilebilir.